Map of the museum

The Museum “A Possen”, a conglomeration of different houses is a multifaceted holistic experience. At the same time, each building with its characteristics and functions can be experienced individually.

 

Map of the museum

 

Muedelshaus: Living history and immersion

 

A Wëttels: History of winegrowing in the 19th and 20th centuries

 

Possenhaus: History of daily life in the 19th and 20th centuries.

 

Bei de Schneideren: Crafts and art, between past, present and future

Iwwersiicht vum Musée

De Musée A Possen, e Komplex aus verschiddenen Haiser proposéiert e villsäitegt a facettëräicht Gesamterliefnis. All Gebai kann heibäi awer och eegestänneg mat all senge Funktiounen a Charakteristiken erlieft ginn.

 

Iwwersiicht vum Musée

 

Muedelshaus: Lieweg Geschicht

 

A Wëttels: Geschicht a Wäibau am 19. An 20. Joerhonnert

 

Possenhaus: Alldagsgeschicht am 19. An 20. Joerhonnert

 

Bei de Schneideren: Handwierk a Konschthandwierk, tëschent Vergaangenheet, Géigewaart an Zukunft

Übersicht über das Museum 

Das Museum „A Possen“, ein Komplex aus mehreren Häusern bietet ein vielseitiges und facettenreiches Gesamterlebnis. Gleichzeitig ist jedes Gebäude mit seinen individuellen Funktionen und Eigenheiten erfahrbar.

 

 Übersicht über das Museum

 

Muedelshaus: Lebendige Geschichte

 

A Wëttels: Geschichte und Weinbau im 19. und 20. Jahrhundert

 

Possenhaus: Alltagsgeschichte im 19. Und 20. Jahrhundert

 

Bei de Schneideren: Handwerk und Kunsthandwerk, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Plan du musée

Le musée « A Possen », un complexe de différentes maisons, propose une expérience à la fois holistique et multidimensionnelle, chaque bâtiment, avec ses fonctions et caractéristiques, pouvant être découvert individuellement.

 

Plan du musée

 

Muedelshaus : Histoire vivante et immersion

 

A Wëttels : Histoire viticole aux 19e et 20e siècles.

 

Possenhaus : Histoire de la vie quotidienne aux 19e et 20e siècles.

 

Bei de Schneideren : Artisanat et métiers d’art, entre histoire, présent et futur