Le tranchet à cuir

D’Schnëttmesser fir Lieder

Bevir et grouss Supermarchéë gouf, hunn d’Leit hir Schong beim lokale Schouster kaf. Lieder war dat wichtegst Material, dat de Schouster fir d’Hierstellung vum Schong gebraucht huet. Nodeems de Schouster d’Lieder erausgesicht hat, huet hien et fir déi verschidden Deeler vum Schong mat engem sougenannte Schnëttmesser, mat flaacher, spatz zoulafender a geschäerfter Stolkléng, zougeschnidden. No dem Schneide goufen déi eenzel Deeler vum Schouster weider verschafft, éier de Schong seng fäerdeg Form krut.

Le tranchet à cuir

Avant l’apparition des grandes surfaces, les gens achetaient leurs chaussures chez le cordonnier local. Le cuir était la matière essentielle dont avait besoin le cordonnier pour fabriquer la chaussure. Une fois le cuir sélectionné, le cordonnier le découpait pour les différentes parties de la chaussure à l’aide d’un tranchet, une lame d’acier plate terminée en pointe et aiguisée. Après le découpage, les différentes parties étaient encore retravaillées par le cordonnier avant de donner forme à la chaussure.