A new museum concept

The aim of the new museum concept is to take a modern look at the life of yesteryear. In addition to providing an insight of everyday life in the Moselle region in the 19th and early 20th centuries, this approach is used to encourage visitors to contemplate about present, past, and future. Environmental questions, the history of daily life, the place of crafts in our societies and the notion of migration are all themes that the museum uses to draw links between past, present, and future.

 

The Museum’s new museography proposes multiple levels of reading to make the museum accessible to a wider audience, and putting the visitor at the centre of the museum experience. Featuring a permanent as well as temporary exhibition, the Museum will be complemented by a co-creative space where craftsmen and artists will be able to practices their artistry. The intergenerational workshops are part of this concept, with an approach that is both educational and inclusive.

En neit Muséeskonzept

Dat neit Muséeskonzept soll e moderne Bléck op d’Liewen an d‘Traditioune vu Fréier werfen. Nieft dem Abléck an den Alldag op der Musel ëm d’19. an dat fréit 20. Jh, huet dësen Usaz och besonnesch den Usproch eng Bréck tëschent Vergaangenheet a Géigewaart ze bauen. Ëmweltfroen, de Stellewäert vum Handwierk an eiser haiteger Gesellschaft an och d‘Migratioun sinn nëmmen e puer vun den Themen déi am Musée eng Plaz fanne wäerten.

 

Déi nei Museographie proposéiert verschidde Lieseebene fir de Musée engem gréisst méiglechem Publikum zougänglech ze  maachen. De Visiteur steet heibäi am Mëttelpunkt vum Erliefnis. Nieft enger permanenter an enger temporärer Ausstellung an engem immersive Beräich gëtt de Musée zousätzlech durch e Co-Creativen Espace ergänzt, wou Konschthandwierker eng besonnesch Plaz fannen. Generatiounsiwwergräifend Atelieren sinn Deel vun der Visioun an hunn e pedagogeschen an integrativen Usaz.

Ein neues Museumskonzept

Das neue Museumskonzept soll einen modernen Blick auf das Leben und Traditionen von früher werfen. Neben dem Einblick in das Alltagsleben in der Moselregion im 19. und frühen 20. Jh., hat dieser Ansatz den Anspruch eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu bauen. Umweltfragen, der Stellenwert des Handwerks in unserer Gesellschaft und auch  Migration sind nur ein paar Themen, die im Museum ihren Platz finden.

 

Die neue Museografie präsentiert  mehrere Leseebenen, um das Museum einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und den Besucher in den Mittelpunkt des Museumserlebnisses zu stellen. Neben einer Dauerausstellung, Sonderausstellungen und einem immersiven Bereich wird das Museum durch einen Bereich des gemeinsamen kreativen Schaffens ergänzt, in dem Handwerker und Kunsthandwerker ihre Kunst ausüben können. Die generationenübergreifenden Workshops sind Teil dieses Ansatzes. Mit ihnen wird sowohl ein pädagogisches als auch ein integratives Ziel verfolgt.

Un nouveau concept muséal

Le nouveau concept muséal apporte un regard moderne sur la vie d’antan. En plus de donner un aperçu de la vie quotidienne dans la région de la Moselle au 19e et au début du 20e s., cette approche a notamment pour but de tisser des liens entre passé, présent et futur. Les questions environnementales, l’histoire de la vie quotidienne, la place de l’artisanat dans nos sociétés ou encore les notions de migrations sont autant de fils conducteurs dressés par le musée permettant de créer des liens entre passé, présent et futur.

 

La nouvelle muséographie concilie plusieurs niveaux de lecture afin de favoriser la participation du public, plaçant le visiteur au cœur de l’expérience muséale. Doté à la fois d’une exposition permanente, d’expositions temporaires et d’une exposition immersive, le musée sera complété par un espace de co-création, dans lequel artisans et artistes pourront exercer leur art. Les ateliers intergénérationnels s’inscrivent dans cette vision, avec une approche à la fois pédagogique et inclusive.