History of the museum

On the initiative of the General Directorate for Tourism, a new museum concept was developed in 2018 as part of a participatory approach and in close collaboration with the region’s tourism, cultural, and community players.

 

 

The Museum A Possen was founded by Dr. Prosper Kayser and his wife Gaby Kayser-Gales,a couple of collectors with a passion for the history of the Luxembourg Moselle. In 1965, they bought the « Possenhaus » in Bech-Kleinmacher. The house, whose origins date back to 1617, first opened its doors to the public in 1967. Later, additional houses were added to the complex and were combined to form the Museum A Possen. In 1972, the association “Amis du Possenhaus et du Folklore Mosellan A.s.b.l.” was founded to promote the culture and history of Luxembourg’s Moselle region. The in-house restaurant Wäistuff A Possen opened its doors on the premises in 1977 in a friendly and welcoming spirit. Since 1993, the Museum is managed by a Foundation, following an agreement with the State and the municipality of Schengen, with the task of ensuring the conservation of the Museum and promoting of its collection and local heritage.

Geschicht vum Musée

Op Initiativ vun der Generaldirektioun fir Tourismus, gouf 2018, an engem participative Prozess an enker Zesummenaarbecht mat den touristeschen, kulturellen, lokal a regionalen Acteuren en neit Muséeskonzept fir de Musée A Possen ausgeschafft a wat elo ëmgesat gëtt.

 

De Musée A Possen gouf vum Prosper a Gaby Kayser-Gales gegrënnt. D’Koppel hat eng grouss Leidenschaft fir lokal Geschicht a Konscht a ware passionéiert Sammler vun historeschen Alldagsgéigestänn. 1965 hu si d’Haus A Possen vu Bech-Maacher, aus dem Joer 1617 kaaft. De Musée huet 2 Joer duerno 1967 fir déi éischte Kéier seng Dieren der Ëffentlechkeet opgemaach. No an no huet d’Famill Kayser-Gales weider Haiser opkaaft an dem Bestand vum Musée bäigefüügt. 1972 gouf d’Associatioun „Les Amis du Possenhaus et du Folklore Mosellan A.s.b.l.“ mat der Missioun regional Geschicht a Kultur ze promovéieren, gegrënnt.1977 huet de Restaurant „Wäistuff A Possen“ seng éischt Gäscht mat regionaler Kichen a geselleger Atmosphär empfaangen. Ob der Basis vun enger Konventioun mat der Generaldirektioun fir Tourismus an der Gemeng Schengen, gëtt de Musée A Possen zanter 1993 vun der Fondatioun Possenhaus gefouert. D’Aufgab vun der Fondatioun ass et de Musée a seng Sammlung ze geréieren an ze erhalten, esou wéi de lokale Patrimoine ze valoriséieren.

Geschichte des Museums

Auf Initiative der Generaldirektion für Tourismus wird seit 2018 in Abstimmung und unter aktiver Beteiligung der lokalen und regionalender Region, und mit deren aktiver Beteiligung, ein neues Museumskonzept entwickelt und umgesetzt.

 

Das Museum A Possen wurde von Prosper und Gaby Kayser-Gales gegründet. Das Ehepaar hatte eine ausgeprägte Leidenschaft für lokale Geschichte und Kunst und trug daher eine Samlung historischer Alltagsgegenstände zusammen. Im Jahr 1965 kauften sie das 1617 erbaute Possenhaus in Bech-Kleinmacher. Das Museum öffnete erstmals 1967 seine Türen der Öffentlichkeit. Nach und nach wurden anliegende Häuser dem Possenhaus hinzugefügt und formten so das heutige Museumskomplex. 1972 wurde der Verein « Les Amis du Possenhaus et du Folklore Mosellan A.s.b.l. » gegründet, um die Kultur und Geschichte der luxemburgischen Moselregion zu fördern. 1977 eröffnete das Restaurant Wäistuff A Possen, das in ungezwungener Atmosphäre, regionale Küche anbietet. Im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Wirtschaftsministerium, Generaldirektion für Tourismus und der Gemeinde Schengen wird das Museum seit 1993 von der Stiftung Possenhaus verwaltet, deren Aufgabe es ist, die Erhaltung des Museums und seiner Sammlung sicher zu stellen und das lokale kulturelle Erbe zu fördern.

Histoire du Musée

A l’initiative de la Direction générale du tourisme  un nouveau concept muséal a été développé en 2018 dans une démarche participative et en étroite collaboration avec des acteurs touristiques, culturels et associatifs de la région.

 

Le musée « A Possen » naît de la volonté d’un couple de collectionneurs, passionné par l’histoire de la Moselle luxembourgeoise, Gaby et Prosper Kayser-Gales. En 1965, ils achètent la maison appelée « Possenhaus » à Bech-Kleinmacher. La maison, dont les origines remontent à 1617, ouvre ses portes une première fois au public en 1967. Plusieurs maisons viendront par la suite compléter l’achat de la maison initiale pour former le Musée « A Possen ». En 1972, l’association des « Amis du Possenhaus et du Folklore Mosellan A.s.b.l. » est fondée avec comme objectif la mise en valeur de la culture et de l’histoire de la Moselle luxembourgeoise. Dans une démarche d’ouverture et de convivialité, le restaurant « Wäistuff A Possen » ouvre ses portes en 1977. Depuis 1993, le Musée est géré par une fondation, conformément à la convention conclue avec la Direction générale du Tourisme et la commune de Schengen, ayant pour mission d’assurer la conservation du Musée et la valorisation de sa collection et du patrimoine local.